Rok 2010

SPRAWOZDANIE

TOWARZYSTWA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 R.

1) Informacje ogólne:

Nazwa: Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

Siedziba i adres: ul. Krowoderska 49/1 31-158 Kraków

Data wpisu do KRS: 28.09.2001

Numer KRS: 0000047970

Numer REGON 351426247

Zarząd: prezes Mariusz Waszkiewicz

wiceprezes Beata Snopek

skarbnik Jarosław Snopek

Cele statutowe :

 1. ochrona przyrody,

 2. ochrona środowiska,

 3. ochrona zwierząt

 4. ochrona krajobrazu

 5. ochrona wartości kulturowych,

 6. pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej

a) Celem Towarzystwa jest: ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona zwierząt, ochrona krajobrazu, ochrona wartości kulturowych, pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:

 1. popularyzowanie zasad ochrony środowiska,

 2. popularyzowanie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i celów ochrony przyrody,

 3. zwiększenie aktywności obywateli,

 4. prowadzenie we własnym zakresie badań skażenia środowiska,

 5. organizowanie sesji i sympozjów, konferencji popularno-naukowych,

 6. współpracę z instytucjami naukowymi, specjalistami w zakresie ochrony środowiska,

 7. współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi i służbami zawodowymi działającymi w zakresie ochrony przyrody,

 8. prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej i edukacyjnej, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, własnych wydawnictw, prelekcji, odczytów, wycieczek, obozów szkoleniowych,

 9. organizowanie imprez i akcji społecznych w zakresie ochrony: przyrody, środowiska, zwierząt, wartości kulturowych”

 10. prowadzenie akcji w zakresie zadrzewiania, zalesiania, porządkowania lasów i oczyszczania wód,

 11. podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony przyrody,

 12. powołanie przy Towarzystwie Straży Ochrony Przyrody,

 13. formułowanie publicznych opinii i ocen dotyczących środowiska i rozwoju gospodarczego,

 14. udzielanie pomocy technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i finansowej organizacjom pozarządowym w działaniach w zakresie ochrony: przyrody, środowiska, zwierząt, wartości kulturowych

b) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych

 • podpisanie w dn. 08.01.2010 r. umowy z WFOŚIGW w Krakowie w sprawie dofinansowania zadania „Ochrona przyrody Ziemi Zabierzowskiej” „Kampania na rzecz ochrony przyrody Krakowa i powiatu krakowskiego”

podpisanie w dn. 31.03.2010 r umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

podpisanie w dn. 21.04.2010 r umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

podpisanie w dn. 21.09.2010 r umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

podpisanie w dn. 03.08.2010 r umowy z Fundacją Bioregion Jura w sprawie darowizny Towarzystwu sprzętu komputerowego

podpisanie w dn. 15.09.2010 r umowy z Fundacją Bioregion Jura w sprawie dofinansowania działalności Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody.

Podpisanie aneksu do umowy z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie dotyczącej najmu lokalu użytkowego przy ul. Krowoderskiej 49/1

podpisanie umowy z WFOŚIGW w Krakowie w sprawie dofinansowania zadania „Ochrona przyrody Ziemi Zabierzowskiej”

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

– nie jest prowadzona działalność gospodarcza

4) Odpisy uchwał zarządu

uchwała zarządu z dn. 03.01.2010 upoważniającą prezesa zarządu oraz skarbnika do zawarcia umowy z WFOŚIGW w Krakowie w sprawie dofinansowania zadania „Kampania na rzecz ochrony przyrody Krakowa i powiatu krakowskiego”

 • uchwała zarządu z dn. 22.02.2010 upoważniającą prezesa zarządu oraz skarbnika do podpisania aneksu do umowy z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie dotyczącej najmu lokalu użytkowego przy ul. Krowoderskiej 49/1

uchwała zarządu z dn. 31.03.2010 w sprawie zawarcia umowy pożyczki na realizację działalności Towarzyst

uchwała zarządu z dn. 21.04.2010 w sprawie zawarcia umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

 • uchwała zarządu z dn. 30.05.2010 dotycząca zawarcia umowy z WFOŚIGW w Krakowie w sprawie dofinansowania zadania „Ochrona przyrody Ziemi Zabierzowskiej”

uchwała zarządu z dn. 30.05.2010 upoważniająca prezesa zarządu do złożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie trzech skarg na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie utrzymujące w mocy decyzje Prezydenta Miasta Krakowa o udzieleniu zgody na wycięcie drzew pomiędzy ul. pomiędzy ul. Jakubowskiego i Kostaneckiego w Krakowie-Prokocimiu

uchwała zarządu z dn. 10.08.2010 upoważniająca prezesa zarządu do złożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 02.12.2009 (AU-2/7331/3607/09) o ustaleniu warunków zabudowy. uchwała zarządu z dn. 21.09.2010 w sprawie zawarcia umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

uchwała zarządu z dn. 04.10.2010 dotycząca poparcia dla kandydatury Mariusza Waszkiewicza do Rady Miasta Krakowa

uchwała zarządu z dn. 14.12.2010 o wejściu w życie regulaminu zarządu Towarzystwa

5) informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 69.264,37 zł

6) informacja o poniesionych kosztach na:

a) realizacje celów statutowych 71.179,29 zł

b) administrację 3.046,74 zł.

c) działalność gospodarczą 0

d) pozostałe koszty 0

7) zatrudnienie

a) osoby zatrudnione

– umowa o pracę 0

– umowy zlecenia 3

– umowy o dzieło 2

b) kwoty wypłaconych wynagrodzeń 0

c) wysokość przeciętnego wynagrodzenia 0

d) wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło 37.430 zł

– w tym roczne wynagrodzenia wypłacone łącznie

3 członkom zarządu ( z tytułu pracy przy 28.900 zł

realizacji projektów)

e) udzielone pożyczki 0

f) lokaty bankowe 0

g) akcje i obligacje 0

h) nieruchomości 0

i) środki trwałe 0

j) aktywa 624,41 zł

k) zobowiązania 8.000 zł

8) działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe

9) informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, składanych deklaracjach podatkowych

a) brak zobowiązań podatkowych

b) – CIT-8, CIT-8/O, CIT-D – Urząd Skarbowy Kraków –Stare Miasto – zwolnione z podatku

– DN-1, DN-1/B – Urząd Miasta Krakowa – zwolnione z podatku

W 2010 r. Towarzystwo nie było przedmiotem kontroli.

Kraków, dnia 30.03.2011 r.

Na posiedzeniu w dniu 30.03.2011 r. Komisja Rewizyjna Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w składzie:

 

 1. Bogusław Wójcik – przewodniczący komisji

 2. Bogusław Dudała

 3. Tomasz Stanek

 

po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym i merytorycznym OPP Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody z działalności w 2010r. przedłożonym przez Zarząd Towarzystwa podjęła następującą uchwałę:

„Komisja Rewizyjna Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody zatwierdza Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody z działalności w 2010r. jako zgodne z dokumentacją i stanem faktycznym”.

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010R.

UBIEGŁY

BIEŻĄCY

AKTYWA OGÓŁEM: 4585,84

624,41

 1. Majątek trwały ———-

 2. Majątek obrotowy 4585,84

———-

624,41

PASYWA OGÓŁEM: 4585,84

624,41

 1. Fundusze własne -2.414,16

 2. Rezerwy ———-

 3. Zobowiązania długoterminowe ———-

 4. Zobowiązania krótkoterminowe

i fundusze socjalne 7.000,00

 1. Rozliczenia międzyokresowe ———-

bierne

-7.375,59

———-

———-

8.000,00

———-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2010R.

UBIEGŁY

BIEŻĄCY.

A. Przychody z działalności statutowej

56.842,92

69.264,37

 1. Dotacje celowe ze środków publicznych

0,00

46.698,27

 1. Świadczenia pieniężne i nawiązki z wyroków sądowych

0,00

8.230,80

 1. Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

0,00

4.715,30

 1. Pozostałe przychody

0,00

9.620,00

B. Koszty realizacji zadań statutowych

56.882,19

71.179,29

 1. Zużycie materiałów i energii

0,00

1.349,82

 1. Usługi obce

757,33

2.239,91

 1. Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia

1.295,00

37.430,00

 1. Koszty podróży służbowych

1.083,17

2.202,25

 1. Amortyzacja

0,00

0,00

 1. Pozostałe

53.746,69

27.957,31

C. Zyski/Strata na działalności statutowej

-39,27

-1.914,92

D. Koszty administracyjne

2.674,52

3.046,74

 1. Zużycie materiałów i energii

1.150,78

483,86

 1. Usługi obce

1.521,75

1.939,25

 1. Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia

0,00

0,00

 1. Koszty podróży służbowych

0,00

0,00

 1. Amortyzacja

0,00

0,00

 1. Pozostałe

1,99

623,63

E. Pozostałe przychody

0,00

0

F. Pozostałe koszty

0,00

0

G. Przychody finansowe

0,17

0,23

H. Koszty finansowe

0,00

0,00

I. Zyski/Strata brutto na całokształcie działalności

-2.714,06

-4.961,43

J. Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

0,00

K. Zysk/strata

-2.714,06

-4.961,43

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2010 ROK

Przychody Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody stanowią dotacje, darowizny, 1% podatku, świadczenia pieniężne i nawiązki sądowe oraz odsetki bankowe.

W 2010r. Towarzystwo otrzymało dwie dotacje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dotacje te przeznaczone zostały w całości na realizację projektów i zadań ekologicznych.

Towarzystwo otrzymuje również darowizny od jednostek prowadzących działalność gospodarczą oraz od osób fizycznych. Środki te przeznaczane są na finansowanie działalności statutowej (koszty realizacji zadań statutowych, koszty administracyjne).

W 2010r. Towarzystwo posiadając status organizacji pożytku publicznego (OPP) otrzymało wpłaty z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań statutowych tj. na dofinansowanie realizowanych projektów ekologicznych.

Towarzystwo jest wpisane do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości i otrzymało świadczenia pieniężne i nawiązki sądowe orzeczone przez sądy z przeznaczeniem na cele statutowe związane z ochroną środowiska. W 2010r. kwota świadczeń pieniężnych i nawiązek sądowych była niższa niż w roku poprzednim i została przeznaczona na realizację zadań statutowych.

Dla środków publicznych przekazanych Towarzystwu w formie dotacji celowych oraz dla środków pochodzących z środków pieniężnych i nawiązek sądowych oraz z tzw.1% podatku prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa.

Wszystkie koszty administracyjne (np. materiały, energia, usługi obce, koszty podróży służbowych, wynagrodzenia i narzut na wynagrodzenia itp.) są przeksięgowywane na koniec roku na koszty realizacji zadań statutowych, gdyż są związane z realizacją tych zadań.

Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia lub umowy o dzieło związane są z realizacją projektów ekologicznych.

W związku z brakiem własnych środków finansowych umożliwiających terminową realizację projektów ekologicznych, Towarzystwo korzystało z pożyczek od osób fizycznych. Ze względu na brak środków na koniec roku, niespłacona część pożyczek zostanie zwrócona w 2011r.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada majątku trwałego. Do aktywów zalicza się majątek obrotowy, a do pasywów fundusze własne.

W 2010r. w rachunku zysków i strat, w pozycji „przychody z działalności statutowej” dokonano podziału ze względu na źródła przychodu.

Struktura przychodów i rozchodów w następnym roku nie powinna ulec znacznej zmianie.