Rok 2009

Sprawozdanie z działalności Towrzystwa w roku 2009

piątek, 02 kwietnia 2010 17:05 | Wpisany przez TNROP |

SPRAWOZDANIE

TOWARZYSTWA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 R.

 

 

1) Informacje ogólne:

Nazwa:                                   Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

Siedziba i adres:                     ul. Krowoderska 49/1 31-158 Kraków

Data wpisu do KRS:              28.09.2001

Numer KRS:                          0000047970

Numer REGON                     351426247

Zarząd:                                   prezes Mariusz Waszkiewicz

wiceprezes Beata Snopek

skarbnik Jarosław Snopek

Cele statutowe :

 1. ochrona przyrody,
 2. ochrona środowiska,
 3. ochrona zwierząt
 4. ochrona krajobrazu
 5. ochrona wartości kulturowych,
 6. pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.

 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej

 1. a) Celem Towarzystwa jest: ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona zwierząt, ochrona krajobrazu, ochrona wartości kulturowych, pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji.

 

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:

 1. popularyzowanie zasad ochrony środowiska,
 2. popularyzowanie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i celów ochrony przyrody,
 3. zwiększenie aktywności obywateli,
 4. prowadzenie we własnym zakresie badań skażenia środowiska,
 5. organizowanie sesji i sympozjów, konferencji popularno-naukowych,
 6. współpracę z instytucjami naukowymi, specjalistami w zakresie ochrony środowiska,
 7. współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi i służbami zawodowymi działającymi   w zakresie ochrony przyrody,
 8. prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej i edukacyjnej, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, własnych wydawnictw, prelekcji, odczytów, wycieczek, obozów szkoleniowych,
 9. organizowanie imprez i akcji społecznych w zakresie ochrony: przyrody, środowiska, zwierząt, wartości kulturowych”
 10. prowadzenie akcji w zakresie zadrzewiania, zalesiania, porządkowania lasów i oczyszczania wód,
 11. podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony przyrody,
 12. powołanie przy Towarzystwie Straży Ochrony Przyrody,
 13. formułowanie publicznych opinii i ocen dotyczących środowiska i rozwoju gospodarczego,
 14. udzielanie pomocy technicznej, szkoleniowej, informacyjnej i finansowej organizacjom pozarządowym w działaniach w zakresie ochrony: przyrody, środowiska, zwierząt, wartości kulturowych
 1. b) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych

– uzyskanie w dn. 10.03.2009 r. statusu organizacji pożytku publicznego

– podpisanie w dn. 06.05.2009 r umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

– podpisanie umowy z WFOŚIGW w Krakowie w sprawie dofinansowania zadania „Ekologiem być, to dla przedszkolaka ważna sprawa!”

– podpisanie w dn. 01.12.2009 umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

– podpisanie umowy z Funduszem Partnerstwa w sprawie dofinansowania zadania „Kampania na rzecz ochrony przyrody Krakowa i powiatu krakowskiego”

 

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

– nie jest prowadzona działalność gospodarcza

 

4) Odpisy uchwał zarządu

·        uchwała zarządu z dn. 05.05.2009 w sprawie zawarcia umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

·        uchwała zarządu z dn. 15.06.2009 dotycząca zawarcia umowy z WFOŚIGW w Krakowie w sprawie dofinansowania zadania „Ekologiem być, to dla przedszkolaka ważna sprawa!”

·        uchwała zarządu z dn. 01.08.2009 w sprawie podwyżki czynszu za lokal biurowy

·        uchwała zarządu z dn. 01.12.2009 w sprawie zawarcia umowy pożyczki na realizację działalności Towarzystwa

 • uchwała zarządu z dn. 08.12.2009 w dotycząca zawarcia umowy z Funduszem Partnerstwa w sprawie dofinansowania zadania „Kampania na rzecz ochrony przyrody Krakowa i powiatu krakowskiego

·        uchwała zarządu z dn. 19.12.2009 dotycząca poparcia dla kandydatury mgr. inż. Rudolfa Suchanka na stanowisko Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

5) informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 56.843,09 zł

 

6) informacja o poniesionych kosztach na:

 1. a) realizacje celów statutowych   56.882,19 zł
 2. b) administrację 674,52 zł.
 3. c) działalność gospodarczą 0
 4. d) pozostałe koszty 0

 

7) zatrudnienie

 1. a) osoby zatrudnione 0
 2. b) kwoty wypłaconych wynagrodzeń 0
 3. c) wysokość przeciętnego wynagrodzenia 0
 4. d) wynagrodzenia z umów zleceń 295 zł
 5. e) udzielone pożyczki 0
 6. f) lokaty bankowe 0
 7. g) akcje i obligacje 0
 8. h) nieruchomości 0
 9. i) środki trwałe 0
 10. j) aktywa 585,84 zł
 11. k) zobowiązania 000 zł (pożyczka została spłacona w styczniu 2010r.)

 

8) działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe

            –

9) informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, składanych deklaracjach podatkowych

 1. a) brak zobowiązań podatkowych
 2. b) – CIT-8, CIT-8/O, CIT-D – Urząd Skarbowy Kraków –Stare Miasto – zwolnione z podatku

– DN-1, DN-1/B – Urząd Miasta Krakowa – zwolnione z podatku

 

W 2009 r. Towarzystwo nie było przedmiotem kontroli.

 

 

Kraków, dnia 19.03.2010r.

 

 

Na posiedzeniu w dniu 19.03.2010r. Komisja Rewizyjna Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w składzie:

 

 1. Bogusław Wójcik – przewodniczący komisji
 2. Bogusław Dudała
 3. Tomasz Stanek

 

po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody z działalności w 2009r. przedłożonym przez Zarząd Towarzystwa podjęła następującą uchwałę:

 

 

Uchwała nr 2

„Komisja Rewizyjna Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody zatwierdza Sprawozdanie Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody z działalności w 2009r.

jako zgodne z dokumentacją i stanem faktycznym”.

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2009R.

 

 

 

 

UBIEGŁY

 

 

BIEŻĄCY.

A. Przychody z działalności statutowej 21.557,46 56.842,92
B. Koszty realizacji zadań statutowych 8.850,00 56.882,19
             I.      Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
          II.      Usługi obce 468,63 757,33
       III.      Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia 900,00 1.295,00
       IV.      Koszty podróży służbowych 1.014,66 1.083,17
          V.      Amortyzacja 0,00 0,00
       VI.      Pozostałe 6.466,71 53.746,69
C. Zyski/Strata na działalności statutowej 12.707,46 -39,27
D. Koszty administracyjne 3.151,39 2.674,52
             I.      Zużycie materiałów i energii 679,35 1.150,78
          II.      Usługi obce 2.212,28 1.521,75
       III.      Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia 0,00 0,00
       IV.      Koszty podróży służbowych 81,90 0,00
          V.      Amortyzacja 0,00 0,00
       VI.      Pozostałe 177,86 1,99
E. Pozostałe przychody 0,00  
F. Pozostałe koszty 10500,00  
G. Przychody finansowe 0,27 0,17
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Zyski/Strata brutto na całokształcie działalności -943,66 -2.714,06
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
K. Zysk/strata -943,66 -2.714,06

 

 

Kraków, dnia 03.03.2010r.

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009R.

 

 

 

 

 

 

UBIEGŁY

BIEŻĄCY

AKTYWA                     OGÓŁEM:   299,46          4585,84
 

A.   Majątek trwały                                         ———-

B.   Majątek obrotowy                                 299,46

 

———-

4585,84

PASYWA                       OGÓŁEM:   299,46         4585,84
 

A.   Fundusze własne                                   299,46

B.   Rezerwy                                                     ———-

C.   Zobowiązania długoterminowe               ———-

D.   Zobowiązania krótkoterminowe            

     i fundusze socjalne                            

E.   Rozliczenia międzyokresowe                   ———-

bierne                                                        

 

-2.414,16

———-

———-

 

7.000,00

———-

 

 

 

Kraków, dnia 03.03.2010r.

 

INFORMACJA   DODATKOWA   ZA 2009 ROK

 

Przychody Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody stanowią dotacje, darowizny, nawiązki sądowe i odsetki bankowe.

W 2009r. Towarzystwo otrzymało dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dotacja ta przeznaczona została w całości na realizację projektów i zadań ekologicznych.

Towarzystwo otrzymuje również darowizny od jednostek prowadzących działalność gospodarczą oraz od osób fizycznych. Środki te przeznaczane są na finansowanie działalności statutowej (koszty realizacji zadań statutowych, koszty administracyjne).

Towarzystwo jest wpisane do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości i może otrzymywać nawiązki sądowe orzeczone przez sądy i wykorzystywać je na cele statutowe związane z ochroną środowiska. W 2009r. wzrosła ilość i kwota nawiązek sądowych w stosunku do roku poprzedniego.

Dla środków publicznych przekazanych Towarzystwu w formie dotacji celowych oraz dla środków pochodzących z nawiązek sądowych prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa.

Wszystkie koszty administracyjne (np. materiały, energia, usługi obce, koszty podróży służbowych, wynagrodzenia i narzut na wynagrodzenia itp.) są przeksięgowywane na koniec roku na koszty realizacji zadań statutowych, gdyż są związane z realizacją tych zadań.

Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia lub umowy o dzieło związane są                   z realizacją projektów ekologicznych.

W związku z brakiem własnych środków finansowych umożliwiających terminową realizację projektów ekologicznych, Towarzystwo korzystało

z pożyczek od osób fizycznych. Ze względu na brak środków na koniec roku, część pożyczek została zwrócona na początku 2010r.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada majątku trwałego. Do aktywów zalicza się majątek obrotowy, a do pasywów fundusze własne.

W 2009r.Towarzystwo otrzymało status organizacji pożytku publicznego (OPP), w związku z tym w 2010r.mogą pojawić się wpłaty z tytułu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Struktura przychodów i rozchodów w następnym roku nie powinna ulec znacznej zmianie.

 

Kraków, dnia 13.03.2010r.