„Uspołecznienie przestrzeni zielonych w Krakowie”

Jednym ze sposobów uspołeczniania przestrzeni zielonych jest tworzenie publicznie dostępnych użytków ekologicznych, służących ochronie przyrody, edukacji ekologicznej i rekreacji.

Ekolodzy od kilku lat prowadzili działania zmierzające do objęcia ochroną prawną podmokłych łąk w Nowej Hucie. Wśród wnioskodawców o utworzenie użytku ekologicznego było Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Celem zadania było doprowadzenie (we współpracy z innymi organizacjami) do ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” oraz rozpoczęcie prac nad stworzeniem warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej na tym terenie.

Na wniosek organizacji ekologicznych (w tym Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody) wiosną 2003 r. użytek taki został ustanowiony na terenie łąk nowohuckich.  W ramach projektu na terenie uzytku zainstalowano tablice informacyjno-edukacyjne oraz wydano folder prezentujący walory łąk nowohuckich.

Innym sposobem uspołeczniania przestrzeni zielonych jest tworzenie społecznych ostoi przyrody. Zadanie obejmowało starania na rzecz ustanowienia pierwszej w Krakowie społecznej ostoi przyrody „Staw przy Cegielni”

Nieodzowne było również podjęcie działań interwencyjnych w przypadkach inwestycji budzących zastrzeżenia pod względem ochrony przyrody i krajobrazu, położonych na terenach publicznie dostępnych.

Ostatnim zadaniem projektu było prowadzenie warsztatów edukacyjnychdla nauczycieli dotyczących ekologii i bioregionalizmu.