„Ochrona łąk przed pożarami”

  Realizując projekt chcieliśmy uświadomić dzieciom, młodzieży szkolnej i dorosłym, jakie są skutki wypalania łąk i nieostrożnego obchodzenia się z ogniem na terenach leśnych. W ramach zadania wykonane zostały kolorowe plakaty w nakładzie 2.000 egz., które następnie zostały rozkolportowane z pomocą 20 szkół na terenie Jury. Plakaty były rozwieszone w szkołach oraz miejscach publicznych we wsiach, przekazane młodzieży i rodzicom. Kolportaż plakatów połączony był z prowadzeniem zajęć edukacyjnych w szkołach.