„Kampania na rzecz ekorozwoju Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

Projekt polegał na prowadzeniu kampanii na rzecz ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, głównie w kontekście zagospodarowania przestrzennego, zmian przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania jurajskich parków krajobrazowych (wprowadzenie nowych rozporządzeń o ochronie parków, przygotowywanie planów ochrony parków krajobrazowych oraz Ojcowskiego Parku Narodowego)

W ramach projektu prowadzone były następujące działania:

1) kampania informacyjna na rzecz ochrony Jury

  • Współpraca z massmediami w zakresie ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej – informacja dla dziennikarzy nt problemów ochrony Jury.
  • Utworzenie i bieżące prowadzenie internetowego Jurajskiego Ekologicznego Serwisu Informacyjnego: www.jura.eko.org.pl.

2) Wydanie publikacji „Ochrona przyrody Jury Krakowskiej”

We współpracy z dyrekcją Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz specjalistą do spraw ochrony krajobrazu w Ojcowskim Parku Narodowym wydana została w nakładzie 1.000 egz. publikacja „Ochrona przyrody Jury Krakowskiej”. Publikacja ma charakter edukacyjny i prezentuje walory przyrodnicze i krajobrazowe małopolskiej części Jury, problemy dotyczące ochrony oraz aktualne przepisy prawne obowiązujące na terenach chronionych Jury. Kolorowa publikacja zawiera także najbardziej aktualna mapę jurajskich terenów ochronionych.

3) Działania na rzecz zabezpieczania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych Jury poprzez:

  • udział w postępowaniach w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego na terenach cennych przyrodniczo Jury Krakowskiej;
  • udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z ochroną środowiska Jury Krakowskiej;
  • ochrona terenów cennych przyrodniczo przed zabudową – przeciwdziałanie zabudowie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Kampania przeciwko budowie osiedla „Cianowice-ogród” i kampusu Akademii Ekonomicznej w otulinie OPN, wzdłuż wschodniej granicy lasu, na terenie ok. 150 hektarów gruntów rolnych, bez prawa zabudowy. Prowadzona kampania informacyjna, zbieranie podpisów przeciwników inwestycji, udział w postępowaniu w sprawie uzgodnienia przez dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skała dopuszczającego inwestycję. Dyrektor OPN odmówił uzgodnienia zmiany studium, postanowienie dyrektora OPN zostało podtrzymane przez Ministra Środowiska.
  • Prowadzenie działań interwencyjnych:
  • współpraca z innymi organizacjami społecznymi, z administracją państwową i samorządową.