„Kampania na rzecz ochrony przyrody Krakowa i powiatu krakowskiego”

Celem zadania „Kampania na rzecz ochrony przyrody Krakowa i powiatu krakowskiego” była:

Ochrona miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo na terenie Jury Krakowskiej i miasta Krakowa,

Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez wspólne działania na rzecz ochrony przyrody

i krajobrazu Jury Krakowskiej i miasta Krakowa.

Podniesienie poziomu umiejętności i możliwości organizacji pozarządowych oraz mieszkańców

w działaniach na rzecz ochrony przestrzeni publicznej

Zadanie było realizowane w 2010 r. dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Funduszu Partnerstwa

W ramach zadania prowadzone były następujące działania:

1. Kampania na rzecz ochrony Jury i miasta Krakowa

 • Upublicznianie przypadków działań szkodliwych dla środowiska, planowanych działań dotyczących przyrody i środowiska podejmowanych przez administrację państwową (w tym samorządową), organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i inne osoby – realizowane poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych, portalach społecznościowych (Facebook, Krakowrazem), współpracę z massmediami (informacja poniżej)

 • Współpraca z massmediami w zakresie ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych

– informacja dla dziennikarzy nt problemów ochrony Jury. Efektem współpracy były m.in. artykuły prasowe:

 • Małgorzata Mrowiec „Czy wokół Błoń zbudowana zostanie strefa dla aktywnych” Dziennik Polski, 11.01.2010

 • Paulina Polak „20 tysięcy drzew pod topór” Dziennik Polski, 02.04.2010

 • Łukasz Chmielowski „Wytną po cichu”, Echo Miasta, 08.04.2010

 • Paweł Stachnik „Z żabą przez drogę czyli wiosenna akcja ratunkowa” Dziennik Polski, 09.04.2010

 • Paulina Polak „Wille na zatopionej działce” Dziennik Polski, 02.06.2010

 • Paulina Polak „Usunięcie odpadów będzie kosztować majątek” Dziennik Polski, 07.08.2010

 • Piotr Tymczak „Walczą o plażę naprzeciw Wawelu”, Dziennik Polski, 10.08.2010

 • Małgorzata Mrowiec „Węże zamieszkały w Krakowie” Dziennik Polski, 20.08.2010

 • Paulina Polak „Mieszkańcy zareagowali, spółdzielnia zapłaci karę” Dziennik Polski, 01.09.2010

 • Paulina Polak „Bloki zagrożą starym dębom” Dziennik Polski, 17.09.2010

 • Jarosław Kajdański „Park Duchacki otaczany wuzetkami”, Kurier Dzielnicy XI, wrzesień 2010

 • Paulina Szymczewska „Krzemionki zagrożone” Dziennik Polski, 25.10.2010

 • Piotr Subik „Protest przeciwko zabudowie Parnasu” Dziennik Polski, 30.10.2010

 • Paulina Polak „Jednemu z najpiękniejszych zielonych terenów znów grozi zabudowa” Dziennik Polski, 05.11.2010

 • Wywiady radiowe i telewizyjne (m.in. Radio Kraków, Program I Polskiego Radia, Radio RAK, Telewizja Kraków, TVN)

 • Wydanie i kolportaż 1000 szt. poradnika „Mam Prawo – Prawa obywatelskie a ochrona środowiska” oraz jego wersji internetowej poszerzonej o akty prawne i wzory dokumentów

 • współpraca z innymi organizacjami społecznymi, grupami mieszkańców – organizacja wspólnych akcji dotyczących ochrony drzew przed wycięciem, objęcia ochroną terenów cennych przyrodniczo

 • złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o ustanowienie strefy ochronnej Gniewosza plamistego, postępowanie administracyjne w toku – współpraca z Towarzystwem Ochrony Herpetofauny „Tryton” oraz Małopolskim Towarzystwem Ornitologiznym,

 • złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o ukaranie za nielegalne wycięcie krzewów przy ul. Litweskiej – współpraca z mieszkańcami – wydana decyzja o ukaraniu, zaskarzona przez ukaranego do SKO

 • złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęcie postępowania w sprawie składowania odpadów przy ul. Tynieckiej, na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego – współpraca z mieszkańcami – Wydany nakaz usunięcia odpadów

 • złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęcie postępowania w sprawie składowania odpadów w rejonie ul. Tuchowskiej, na terenie źródliskowym potoku Drwinka i miejsca występowania roślin chronionych – współpraca z mieszkańcami – wszczęte postępowanie

 • złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęcie postępowania w sprawie składowania odpadów przy ul. Przyszłości, na terenie otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego – współpraca z mieszkańcami – wszczęte postępowanie

 • złożenie wniosku do Wójta Gminy Zabierzów o wszczęcie postępowania w sprawie ws zasypywania odpadami działki nad rzeką Rudawą w miejscowości Szczyglice, terene parku krajobrazowego – współpraca z mieszkańcami – Wydany nakaz wykonania prac porządkowych i zaprzestanie nawożenia ziemi

 • złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęcie postępowania w sprawie odprowadzania ścieków z terenu nielegalnej inwestycji budynku zlokalizowanego na ul. Centralnej w Krakowie bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – Sprawa w toku

 • Interwencja w sprawie prowadzenia przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazu postępowań w sprawie usunięcia drzew – Doprowadzenie do prowadzenia stosownego wykazu

 • Udział z innymi organizacjami społecznymi w warsztatach przygotowujących przeprowadzenie sondażu deliberatywnego w sprawie zagospodarowania Błoń Krakowskich

 • Udział w spotkaniu organizacji społecznych z Urzędem Miasta Krakowa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie nt konsultacji społecznych wokół tworzonego planu ochrony Łąk Nowohuckich (obszar natura 2000, uzytek ekologiczny)

 • Udział w spotkaniu organizacji społecznych „Prawo dla strażników” organizowanym przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich – prezentacja działań Towarzystwa

 • Udział na zaproszenie Wojewody Małopolskiego w spotkaniu z organizacjami społecznymi – konsultacje kluczowych inwestycji drogowych i ich wpływu na środowisko

 • Udział na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg w konsultacjach inwestycji drogowych i ich wpływu na środowisko

 • W siedzibie Towarzystwa prowadzony był punkt bezpłatnych porad dotyczących ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. Informacje i porady udzielane były bezpośrednio w biurze stowarzyszenia oraz telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

 • udział w postepowaniachw sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, pozwoleń wodnoprawnych, wycinania drzew – w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo:

 • pozwolenia wodnoprawne – udział w dwóch postępowaniach w sprawie wprowadzania ścieków z kanalizacji ulicznej do potoku Urwisko. W perwszym przypadku decyzja Prezydenta Miasta Krakowa uwzględniła w decyzji wniosek TnROP dotyczący instalacji separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem na projektowanym ciągu kanalizacyjnym, w drugim przypadku separator uwzględniony w decyzji zgodnie z wnioskeim inwestora

 • postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – udział w 45 postępowaniach dotyczących terenów cennych przyrodniczo lu inwestycji mogacych pogorszyć stan środowiska, w tym m.in.:

 • wydane decyzje uwzględniające zmiany parametrów zabudowy – 2

 • postępowania zawieszone – 4 ( Zakrzówek, Tyniecka)

 • postępowania umorzone – 1

 • odmowy ustalenia warunków zabudowy – 4 ( dolina rzeki Wilga, Zakrzówek, Koło Tynieckie, otulina Bielańsko-Tynieckiego Parku krajobrazowego)

 • decyzje uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze – 4 (dol. Wilgi, źródliska Drwinki, Rząska, Park Duchacki)

 • wydane decyzje zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – 7 (m.in. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”, budowa na terenie Parku Duchackiego)

 • sprawy w toku – 13

 • wycinanie drzew – udział w postępowaniach w sprawie zgody na usunięcie ok. 7.000 drzew w Prokocimiu – Wojewódzki Sąd Administracyjny po skardze Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody uchyliło trzy decyzje Prezydenta Miasta Krakowa o zezwoleniu na usunięcie drzew.

 • Złożenie uwag do Raportu o oddziaływaniu na środowisko Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

 • Złożenie uwag do projektu ”Programu ochrony środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2010-2012 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2009 roku oraz perspektywą na lata 2013-2016”.

Wnoszenie uwag do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo przed zabudową (Towarzystwo zapoznawało się z projektami planów, przeprowadzało wizje lokalne w terenie, a następnie wnosiło swoje uwagi):

 • Uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzówi i Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w zmiany Studium

 • uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny – Zachód II

 • uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płaszowska-Krzywda”:

 • uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły”:

 • uwagi do uzgodnienia przez Ojcowski Park Narodowy zmiany miejscowych planów zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielka Wieś

2. Czynna ochrona przyrody

 • Instalacja budek lęgowych dla ptaków – poprawa warunków lęgowych poprzez instalację 125 budek lęgowych – budki zainstalowane w miejscowościach Brzezie, Bolechowice, Biały Kościół, Czajowice, Smardzowice, Krakowie, w tym ogrodach przy przedszkolach i szkolach,

 • Instalacja karmnika parkowego

 • Akcje sadzenia drzew i krzewów – działanie służy zachowaniu terenów zielonych, polepszaniu warunków bytowania ptaków i innych zwierząt (zwiększanie bazy pokarmowej, stworzenie miejsc gniazdowania i schronienia). Działania takie są także najlepszą formą edukacji ekologicznej. Edukacji nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim pokazującej możliwości ochrony przyrody przez każdego z nas.
  Posadzonych zostało 150 drzew i krzewów w miejscowosciach Smardzowice, Kraków.

  W Krakowie akcja sadzenia drzew i krzewów oraz montażu budek lęgowych odbyły się w ogrodzie przedszkola przy ul. Lekarskiej 5 i były połączone z akcją edukacyjną z udziałem krakowskich artystów Cecylii Malik oraz Christophera Graya.

 • Czynna ochrona płazów – zabezpieczenie trasy migracyjnej płazów w Pieskowej Skale, kolportaż wśród turystów, mieszkańców folderów informacyjnych nt prowadzonych działań ochronnych. Przeprowadzono akcje zabezpieczenia tras migracyjnych płazów w miejscowości Pieskowa Skała. Akcja prowadzona była we współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Przy drodze zostały umieszczone znaki „Uwaga na płazy”. Na grobli pomiędzy stawami 5zainstalowany został punkt informacyjno-edukacyjny.
  Wzdłuż drogi zainstalowana została siatka oraz zostały wkopane wiadra, z których płazy były przenoszone do stawów dwukrotnie w ciągu doby (rano i w godzinach wieczornych). W godzinach wieczorno-nocnych płazy były również zbierane na odcinkach drogi, które ze względu na usytuowanie nie mogły zostać zabezpieczone w formie siatki. Efektem działań było bezpieczne przeniesienie 2288 zwierząt, z tego do stawów 1884 (1.865 ropuch, 14 żab trawnych, 5 traszek zwyczajnych), powracających 404 (398 ropuch, 6 żab trawnych)

W soboty i niedziele prowadzono działalność edukacyjną z młodzieżą szkolną i zwiedzającymi Ojcowski Park Narodowy.

„MAM PRAWO – prawa obywatelskie a ochrona srodowiska”  

 

 

AKTY PRAWNE

Ustawa o ochronie przyrody http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880

Prawo ochrony środowiska http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227

Ustawa o dostępie do informacji publicznej http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070750493

Ustawa o ochronie zwierząt http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska

Ustawa o odpadach http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628

Prawo Wodne http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641588

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641589

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101060675

Kodeks postępowania administracyjnego http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Rawo o postępowaniu przed sądami administracjnymi http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021531270

Prawo o stowarzyszeniach http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104

Ustawa o drogach publicznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800721

WZORY PISM

Wniosek o dopuszczenie organizacji do uziału w postepowaniu ws wycięcia drzew

Wniosek o dopuszczenie organizacji do uziału w postepowaniu ws ustalenia zabudowy

Wniosek o udzielenie informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia bez wymaganego zezwolenia krzewów

Odwołanie od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws decyzji o usunięciu drzew

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws planu zagospodarowania przestrzennnego

Wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania