Prawo zrzeszania się

Oddziaływanie organizacji jest znacznie szersze i skuteczniejsze od działań pojedynczych osób. Grupa ma większe szanse na sukces – może zgromadzić więcej informacji i lepiej przygotować się do przeprowadzenia kampanii.

Uprawnienia organizacji są znacznie większe niż pojedynczych osób. Dzięki temu organizacje społeczne mogą podejmować różnorodne działania prawne, m.in. na drodze administracyjnej. Organizacje społeczne mogą uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych na prawach strony. Oznacza to, nie tylko możliwość zapoznania się z pełną dokumentacja interesującej nas sprawy i zgłaszanie swoich uwag, ale przede wszystkim uzyskujemy prawo do składania odwołań i zaskarżania wydanych decyzji i postanowień.

Uprawnienia organizacji społecznych – patrz str 23, 24 i 27.

Organizacje społeczne jesteśmy w stanie wykorzystać do takich działań jak zorganizowanie manifestacji, bojkotu, referendum, zbiórki pieniężnej, rozpowszechnianie informacji.

Organizacje posiadające osobowość prawną mają również możliwość ubiegania się o dotacje i granty na realizację swoich celów.

Zorganizowanych grupom łatwiej jest także wprowadzić swoich przedstawicieli do rad samorządowych.

STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenia są dobrowolnymi, samorządnymi, trwałymi zrzeszeniami o celach niezarobkowych. Cele stowarzyszeń mają służyć szeroko pojmowanym celom społecznym (ochronie środowiska, kulturalnym, oświatowym itp.)

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń jest Ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Przepisom tej ustawy nie podlegają:

• organizacje społeczne działających na podstawie innych ustaw (np. Ustawa o kulturze fizycznej; Ustawa o ochronie przeciwpożarowej) lub umów międzynarodowych,

• kościoły i związki wyznaniowe, • organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych

• komitety powstające w celu przygotowania wyborów do parlamentu i samorządu,

• partie polityczne.

FUNDACJE

Fundacja jest osobą prawną powołaną do prowadzenia działalności w określonym zakresie w dziedzinie społecznie lub gospodarczo użytecznej, tj. między innymi kulturze, oświacie i nauce, ochronie środowiska, ochronie zdrowia, opiece społecznej itp. prowadzonej na zasadzie niedochodowej. Środki na swoją działalność fundacja czerpie z własnego majątku, ofiarności publicznej lub działalności gospodarczej. Szczegółowe kwestie związane z fundacjami reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.

Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona. Oznacza to konieczność przeznaczenia wszelkich dochodów uzyskiwanych przez fundację (zarówno z majątku, w który fundacja została wyposażona przez fundatora, środków uzyskiwanych spoza funduszu założycielskiego, jak i darowizn, dochodów z działalności gospodarczej) na osiągnięcie tego celu.

Realizacja celów fundacji nie może przynosić dochodów ani samej fundacji, ani fundatorom.