Jak założyć stowarzyszenie zarejestrowane?

Aby założyć stowarzyszenie zarejestrowane należy:

– zebrać przynajmniej 15 osób (muszą to być obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne, którzy ukończyli 18 lat).

– uchwalić statut stowarzyszenia,

– wybrać komitet założycielski. Członkowie Komitetu Założycielskiego muszą, w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego, złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym (w Krakowie – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Re-jestru Sądowego ul. Przy Rondzie 7):

• formularz KRS-W20 – wniosek o rejestrację,

• formularz KRS-WF – założyciele,

• formularz KRS-WK – organy podmiotu,

• formularz KRS-WM (tylko wtedy gdy jednocześnie zgłaszana jest działalność gospodarcza),

• statut,

• listę założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, numery dowodów osobistych i PESEL oraz podpisy założycieli,

• uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego,

• oświadczenia założycieli stwierdzające, że są obywatelami polskimi, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz przysługują im prawa publiczne,

• uchwałę o wyborze organów (zarząd i komisja rewizyjna),

• uwierzytelnione notarialnie, albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów członków zarządu.

• umowę użyczenia lokalu (Przepisy nie wskazują formy dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, a zatem może to być każda przewidziana prawem czynność prawna pozwalająca na korzystanie z lokalu, również nieodpłatna umowa użyczenia – dla sądu należy przedstawić formę pisemną takiej umowy).

Druk formularza wniosku i druki załączników otrzymujemy w sądzie. Można je również skserować lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl/krs/formularze_krs.html).

STATUT musi zawierać takie podstawowe informacje o stowarzyszeniu, jak:

a) nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji, instytucji itp.),

b) teren działania i siedzibę,

c) cele i sposoby ich realizacji,

d) sposób nabycia i przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,

e) władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje (w tym zasady działania: Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej)

f) sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał,

g) sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,

h) zasady wprowadzania zmian w statucie,

i) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Sąd ma 3 miesiące (od dnia złożenia wniosku) na zarejestrowanie stowarzyszenia – pod warunkiem, że nie ma żadnych uchybień formalnych (niekompletne dokumenty, źle wypełnione formularze, zastrzeżenia do treści statutu). Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej zobowiązani jesteśmy, po zarejestrowaniu stowarzyszenia, do uzyskania statystycznego numeru identyfikacyjnego – REGON. Numer taki nadaje Wojewódzki Urząd Statystyczny właściwy, ze względu na siedzibę stowarzyszenia (Urząd Statystyczny w Krakowie – ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków)

Dokumenty wymagane do uzyskania numeru REGON to statut stowarzyszenia i kopia odpisu z rejestru stowarzyszeń.

Przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia numeru REGON w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uzyskanie REGON zgłaszamy na formularzu KRS Z-20 – Wniosek o zmianę danych podmiotu. Do wniosku trzeba dołączyć formularz uzupełniający: KRS-ZY – Numer identyfikacyjny REGON oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Stowarzyszenie zarejestrowane zobowiązane jest również do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP . Numer taki nadaje Urząd Skarbowy właściwy, ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Dokumenty niezbędne do uzyskania numeru NIP to wyciąg z rejestru, statut stowarzyszenia, decyzja o nadaniu numeru REGON, umowa dysponowania lokalem.

Opłaty za wpis do KRS

• Jeżeli stowarzyszenie wnosi o wpisanie wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń nie wnosi opłaty

• Jeżeli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność gospodarczą i wnosi jednocześnie o wpis do rejestru przedsiębiorców, wniosek podlega łącznej opłacie w wysokości 1500 zł (1000 zł opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców, 500 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)