DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Zasady udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska określają ustawy:1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Art. 4 ustawy przyznaje każdemu prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą.

Słowo “każdy” wskazuje, że dostęp do informacji jest nieograniczony podmiotowo. Może ją uzyskać osoba fizyczna, prawna, a także jednostka, która nie posiada osobowości prawnej.

Aby uzyskać informacje od organu administracji nie trzeba być stroną postępowania, a więc nie trzeba w tym celu wykazać interesu prawnego lub faktycznego (art. 13). Prawo dostępu do informacji dotyczy danych o środowisku i o jego ochronie ograniczone jest warunkami przewidzianymi w ustawie.

Zgodnie z art. 8 organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Udostępnianiu podlegają (art. 9.1) informacje dotyczące:

 1. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;

 2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;

 3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;

 4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;

 5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;

 6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:

  a) stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub

  b) przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 – emisje i zanieczyszczenia oraz środki, o których mowa w pkt 3.

Informacje o środowisku udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie (art. 9 ust. 1 pkt 2)

Udostępniając informacje organ administracji informuje także, na wniosek żądającego informacji, o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przetwarzania próbek oraz sposobów interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej informacji, lub odsyła do stosownych metodyk referencyjnych w tym zakresie (art. 9 ust. 1 pkt 3)

Organ administracji udostępniając informacje o środowisku i jego ochronie przekazane przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia (art. 11)Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji (art. 12 ust. 1)

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

 • informację niewymagającą wyszukiwania;

 • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (Art. 14 ust. 1)Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji obowiązany jest zawiadomić wnioskującego o udzielenie informacji podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Dokumenty których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach udostępnia się w dniu złożenia wniosku (art. 14 ust. 3).

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona (art. 15 ust. 2).

Odmowa udostępnienia informacji

Art. 16.1 ustawy zawiera wykaz ograniczeń w dostępie do informacji o środowisku. Nie udostępnia się informacji, które dotyczą:

1) danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną;

2) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;

3) spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa;

4) danych osobowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych;

5) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu;

6) dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju;

7) informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania;

8) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa;

9) obronności i bezpieczeństwa państwa.

Odmowa uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, następuje w drodze decyzji (art. 16 ust. 2). Od decyzji takiej przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania. Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 1 i 4-8 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy (art. 18):

1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania;

2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania;

3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania;

4) poziomu emitowanego hałasu;

5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

Organ administracji może także odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli (art. 17):

1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;

2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;

3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;

4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji na podstawie art. 17 pkt 1, podaje nazwę organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje o przewidywanym terminie ich opracowania.Jeżeli wniosek dotyczy informacji nieznajdującej się w posiadaniu organu administracji, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 19 ust. 2):

1) przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja, i powiadamia o tym wnioskodawcę;

2) zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa w pkt 1.Jeżeli wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień (art. 19 ust. 3).

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji (art. 20 ust. 1). Od decyzji takiej przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Opłaty

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne (art. 26 ust. 1).Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty (art. 26 ust. 2).

Minister środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat:

• Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Opłata ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów.

• Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:

– 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej;

– 3 zł za stronę kopii kolorowej.

• Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

– 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty mnożąc je przez współczynnik 2;

– 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, mnożąc je przez współczynnik 4;

– 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, mnożąc je przez współczynnik 8; .

– 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, mnożąc je przez współczynnik 16.

• Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się opłaty mnożąc je przez współczynnik 0,5.

• Za przekształcanie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdy informatyczny nośnik danych.

• Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:

– 2 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;

– 5 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.

• Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy właściwego organu administracji, w przypadku zaś przesłania kopii dokumentów lub danych drogą pocztową – przy odbiorze przesyłki.

• Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty.

Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 1).

W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o:

1) decyzjach odmawiających udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie;

2) projektach dokumentów dla których wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym:

a) koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

b) polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

c) polityki, strategie, plany lub programy których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

3) projektach zmian w powyższych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa;

4) projektów dokumentów innych niż wymienione powyżej, jeżeli organ opracowujący projekt dokumentu w uzgodnieniu z organem właściwym do opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

5) informacjach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

6) informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

7) opiniach projektów dokumentów dla których wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

8) dokumentach dla których wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z podsumowaniem, po ich przyjęciu;

9) prognozach oddziaływania na środowisko;

10) postanowieniach stwierdzających obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

11) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;

12) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

13) postanowieniach o wyłączeniu stosowania przepisów działu III i VI ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, jeżeli zastosowanie tych przepisów mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;

14) postanowieniach regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;

15) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

16) raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

17) analizach porealizacyjnych;

18) powiadomieniach o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;

19) wynikach prac studialnych z zakresu ochrony środowiska;

20) z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska o:

a) projektach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa:

– polityki ekologicznej państwa,

– wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,

– programów ochrony powietrza,

– programów ochrony środowiska przed hałasem,

– wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,

b) polityce ekologicznej państwa,

c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska,

d) opracowaniach ekofizjograficznych,

e) programach ochrony powietrza,

f) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikało z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.,

g) rejestrach zawierających informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy,

h) mapach akustycznych,

i) programach ochrony środowiska przed hałasem,

j) zgłoszeniach instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

k) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach:

– zintegrowanych,

– na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

– wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

– na wytwarzanie odpadów,

l) uzgodnieniach pozwoleń zintegrowanych,

m) przeglądach ekologicznych,

n) raportach o bezpieczeństwie oraz o decyzjach komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o grupach zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki,

o) rejestrach substancji niebezpiecznych,

p) wewnętrznych i zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,

q) wykazach zawierających informacje i dane dotyczące:

– informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości,

– informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej,

– informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,

– informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są następujące ścieki: wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli występują w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji w stosunku do zawartych w pobranej wodzie,

r) decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych,

s) wnioskach o ustalenie programu dostosowawczego;

21) z zakresu Ustawy o ochronie przyrody o:

a) projektach planów ochrony i o projektach planów zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody,

b) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną,

c) zezwoleniach na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych,

d) świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków, o których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy,

e) zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt,

f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów, g) decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:

– zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

– usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

– zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych,

h) zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym;

22) z zakresu ustawy o odpadach o:

a) wnioskach o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i o decyzjach zatwierdzających ten program, a także o informacjach o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

b) wnioskach o wydanie zezwolenia oraz o zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

c) dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów;

23) o sprawozdaniach o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;

24) z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

25) z zakresu ustawy Prawo wodne – o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód, a także o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów;

26) z zakresu Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska – o rejestrach poważnych awarii oraz o rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku;

27) o rejestrach GMO;

28) o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny;

29) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

30) z zakresu Ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji o:

a) projektach krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji,

b) zezwoleniach na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,

c) zweryfikowanych rocznych raportach,

d) decyzjach o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji,

e) informacjach dotyczących projektów wspólnych wdrożeń i projektów mechanizmu czystego rozwoju;

31) z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze o:

a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,

c) kartach informacyjnych złóż kopalin,

d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych;

32) z zakresu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie o:

a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach: uzgodnienia warunków przeprowadzenia działań naprawczych, obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych, zakresu udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi oraz zakresu i sposobu przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia.

b) Postanowieniach o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych.

W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 23 ust. 1).

Informacje:

1) z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczące:

a) klasyfikacji stref oceny jakości powietrza

b) wyników pomiarów poziomu substancji w powietrzu,

c) programów ochrony powietrza,

d) planów działań krótkoterminowych mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu, ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń,

e) wyników badań jakości gleby i ziemi prowadzonych przez starostę,

f) terenów zagrożonych hałasem,

g) map akustycznych sporządzanych przez starostę,

h) programów ochrony środowiska przed hałasem,

i) wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych, prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora środowiska,

j) terenów na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych,

k) wyników pomiarów poziomów substancji lub energii związanych z eksploatacją dróg, linii kolejowych i tramwajowych, lotnisk, portów,

l) map akustycznych sporządzanych przez zarządzających drogą, linia kolejową, lotniskiem,

m) emisji i poboru wód, zgromadzone w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska,

2) dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami, zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych

3) dotyczące monitoringu wód dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych – są udostępniane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych.

Informacje zawarte w elektronicznych bazach danych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.Elektroniczne bazy danych prowadzą:

1) marszałek województwa;

2) starosta

3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska;

4) zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także (art. 25 ust 1):

1) przez ministra środowiska:

• polityka ekologiczna państwa,

• raport z realizacji polityki ekologicznej państwa,

• krajowy plan gospodarki odpadami,

• sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami,

• informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,

• porozumienia dotyczące ochrony środowiska,

• Rejestr Zamkniętego Użycia GMO,

• Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska,

• Rejestr Produktów GMO,

• Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO,

• krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

• sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;

2) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

• Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

• raporty o stanie środowiska w Polsce;

4) przez marszałka województwa:

• wojewódzkie programy ochrony środowiska,

• raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska,

• program ochrony powietrza,

• plan działań krótkoterminowych,

• programy ochrony środowiska przed hałasem,

• rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

• wojewódzki plan gospodarki odpadami,

• sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej – akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy r. – Prawo wodne;

6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – rejestr substancji niebezpiecznych;

7) przez starostę:

• powiatowe programy ochrony środowiska,

• raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska,

• programy ochrony środowiska przed hałasem,

• powiatowy plan gospodarki odpadami,

• sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami;

8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:

• gminne programy ochrony środowiska,

• raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska,

• gminny plan gospodarki odpadami,

• sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie (art. 1 ust. 1).

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art. 2 ust. 1).Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. 2).

Nie można, z zastrzeżeniami wymienionymi powyżej, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji (art. 5 ust. 3).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia (art. 3 ust. 1) do:

• uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

• wglądu do dokumentów urzędowych,

• dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (art. 4 ust. 1), Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są również związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne (art. 4 ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

– ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

– udostępniania na wniosek informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji,

– w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

– przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

– wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (art. 7 ust. 2).

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot, obowiązany do udostępnienia informacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2).Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość (art. 12 ust. 2):

– kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

– przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1).

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Jeżeli wnioskodawca został powiadomiony o konieczności i wysokości opłaty, udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 ust. 1).

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. (art. 14 ust. 2).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji (art. 16 ust. 1).Od decyzji tych przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne (art. 18 ust. 1).

Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi (art. 18 ust. 2).

Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa dostępności posiedzeń. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1. (art. 18 ust. 3).

Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom (art. 18 ust. 4).

Organy władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady (art. 19 ust. 1).

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji (art. 22 ust. 1).

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 23).